ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu
Logo: Dla niesłyszących

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: ZDW-ZG-K-1010-22/20Drukuj informację Ogłoszenie numer: ZDW-ZG-K-1010-22/20

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Miejsce pracy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie

Data udostępnienia: 2020-09-14

Ogłoszono dnia: 2020-09-14 przez Danuta Kempa

Termin składania dokumentów: 2020-09-25 15:00:00

Nr ogłoszenia: ZDW-ZG-K-1010-22/20

Zlecający: Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonania pracy na określonym stanowisku;
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
 5. wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane o specjalności: budowlanej lub pokrewne;
 6. znajomość zasad wydatkowania pieniędzy publicznych (ustawa o finansach publicznych, ustawa „Prawo Zamówień Publicznych”);
 7. znajomość przepisów: Prawo budowlane; ustawy o drogach publicznych; rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem; Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych;
 8. znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania Microsoft Office, CorelDraw oraz środowiska AutoCad;
 9. minimum 1 rok  stażu pracy biurowej,
 10. prawo jazdy kat. B.
 
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego:
 1.  analiza zdarzeń drogowych wraz z wnioskami dot. usuwania ich przyczyn,
 2. szkody komunikacyjne,
 3. prowadzenie korespondencji w przedmiotowym zakresie
 1. Prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu, w szczególności:
 1. opracowanie projektów zmian stałej i czasowej organizacji ruchu w ciągach administrowanych dróg,
 2. udział w komisji do spraw bezpieczeństwa,
 3. informowanie Wydziału Zarządzania Drogami o terminie wprowadzenia zmian stałej i czasowej organizacji ruchu,
 4.  kontrola prawidłowości wprowadzenia stałej organizacji ruchu przez podległe Obwody Drogowe,
 5. opiniowanie rozwiązań projektowych,
 6. prowadzenie rejestru wydawanych decyzji i kontrola ich ważności, kontrola oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, czuwanie nad prawidłowością funkcjonowania czasowej organizacji ruchu.
 7. prowadzenie korespondencji w przedmiotowym zakresie
 1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z oznakowaniem poziomym, pionowym oraz urządzeniami BRD w pasie drogowym, w tym:
 1. przygotowanie niezbędnych dokumentów do sporządzenia wniosków o udzielenie zamówienia publicznego oraz zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udział w procedurze w zakresie: ustalenia wartości zamówienia, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji technicznych,
 2. przekazanie i odbiór pasa drogowego,
 3. przyjmowanie zgłoszeń potrzeb od Obwodów Drogowych,
 4. przygotowanie zleceń oraz rozliczanie wydatków,
 5. nadzór nad wykonaniem umowy, w tym kontrola rzeczowo-finansowa realizacji umowy,
 6. dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych,
 7. rozliczenie umowy.
 1. Prowadzenie spraw interwencyjnego oznakowania dróg, związanego z likwidacją zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Rozpatrywanie przekazywanych przez Wydział Zarządzania Drogami w ZDW lub strony, bieżących wniosków związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego jak również koniecznością wprowadzania zmian w istniejącej organizacji ruchu.
 3. Bieżąca aktualizacja posiadanych projektów stałej organizacji ruchu oraz współudział
  w opracowywaniu przez ZDW Zielona Góra projektów organizacji ruchu na sieci dróg wojewódzkich.
 4. Nadzór nad stanem technicznym oznakowania pionowego i poziomego po wykonywanych objazdach nocnych przez obwody drogowe oraz współudział w objazdach nocnych. Koordynacja i nadzór nad likwidacją nieprawidłowości wynikająca z protokołów objazdów nocnych. 
 5. Prowadzenie spraw związanych ze skrzyżowaniami dróg wojewódzkich z drogami innych kategorii, w tym kolei. Współpraca z innymi zarządcami dróg, w tym z jednostkami kolei.
 6. Współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządcami dróg i kolei, policją oraz innymi jednostkami.
 7. Prowadzenie spraw związanych z przystankami autobusowymi, w zakresie:
 1. lokalizacji przystanków autobusowych,
 2. likwidacji przystanków autobusowych,
 3. kontrola bezpieczeństwa korzystających z przystanków,
 4. prowadzenie korespondencji w przedmiotowym zakresie.
 1. Prowadzenie spraw związanych z przejazdami pojazdów ponadnormatywnych, w tym:
 1. opiniowanie trasy przejazdu,
 2. nadzór i kontrola dróg – przeciwdziałanie zniszczeniom dróg i poboczy.
 1. Uczestnictwo w dyżurach zimowych.
 2. Współpraca z Obwodami Drogowymi w zakresie prowadzonej działalności.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę. Pierwsza umowa zawierana jest na czas określony. Praca w zespole, wymagająca wyjazdów w teren na obszarze działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV – Curricum Vitae – opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)”,
 2. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 3. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomów, świadectw dokumentujących wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. Kserokopia prawa jazdy,
 7. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe.
 9. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 października 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-09-25 15:00:00
b. Sposób:
Własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kłodawie” i numerem ogłoszenia, należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32  65-42 Zielona Góra pok. nr 13 lub drogą pocztową. Liczy się data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
c. Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich
al. Niepodległosci 32
65-012 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze 65-042, al. Niepodległości 32a, posiadającym numer REGON 006092820 oraz numer NIP 9730590332.
 2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe zostały udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie ZDW.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w ZDW w Zielonej Górze.
 4. Dane osobowe:- w przypadku zatrudnienia wybranego kandydata dokumenty aplikacyjne zostają dołączone do akt osobowych; - będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;- w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego; - nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i profilowane, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której będzie Pani/Pan brał udział. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich niekompletne, niepodpisane lub po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Zarządu przy Al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania konkursowego. Dodatkowych informacji dotyczących zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonów  095 733 51 00 lub 68 328 03 16.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Kempa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-14 14:16:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Danuta Kempa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-14 15:32:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Danuta Kempa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-28 14:12:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
181 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony